Tìm kiếm

Tâm lý xã hội

Xã hội học là ngành khoa học nghiên cứu về các mối quan hệ xã hội, các thể chế và cấu trúc xã hội. Nó tập trung vào cách các cá nhân, nhóm và cộng đồng tương tác với nhau, cũng như cách các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến hành vi, suy nghĩ và giá trị của con người.