Tìm kiếm

Tâm lý gia đình

Chuyên ngành này tập trung nghiên cứu về các mối quan hệ gia đình, các vai trò và chức năng của gia đình trong xã hội. Xã hội học gia đình giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự đa dạng của các hình thái gia đình, các vấn đề mà gia đình đang đối mặt như ly hôn, bạo lực gia đình và cách thức hỗ trợ gia đình trong việc thích ứng với các thay đổi xã hội