Tìm kiếm

Các trường phái tâm lý học

Các trường phái tâm lý học: Phân tâm học, hành vi học, nhân văn, nhận thức, sinh học - Tìm hiểu về nguồn gốc, quan điểm và ứng dụng của từng trường phái trong việc giải thích hành vi và tâm lý con người.