Tìm kiếm

Tâm lý Gen Z

Chuyên ngành này tập trung nghiên cứu về thế hệ Gen Z (những người sinh từ giữa những năm 1990 đến đầu những năm 2010), một thế hệ lớn lên trong thời đại công nghệ số và có những đặc điểm riêng biệt về văn hóa, giá trị và hành vi. Xã hội học Gen Z giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế hệ này, từ đó có thể tìm ra những cách thức phù hợp để giao tiếp, giáo dục và làm việc với họ.