◦ PSN 22.9.2013 | Rebecca Gladding, M.D.đăng trên PsychologyToday 22/5/13 Rebecca Gladding, M.D. Ngồi thiền ít nhất 15-30 phút mỗi ngày tạo nên 1 sự khác biệt lớn trong cách bạn tiếp cận cuộc